Thoughts - 3

" ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಬರುವಳೆಂದು ನಾ ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ನಾ ಬುದುಕುದನ್ನ ಕಲಿತೆ..."

Thoughts - 2

ವಯಸ್ಸು ಆದಂತೆ ನಾ ಕನಸ್ಸು ಕಾಣುದನ್ನ ಮರೆತೆ...